Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden SvS Design
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. SvS Design is een concept van de
onderneming welke geregistreerd is bij de KvK Rotterdam.
Artikel 2. Offertes
2.1 SvS Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 SvS Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SvS Design het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SvS Design aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SvS Design worden verstrekt.
Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SvS Design zijn
verstrekt, heeft SvS Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
3.4 SvS Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SvS Design is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheden of onvolledigheid voor SvS Design kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SvS Design de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders
overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SvS Design derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en
in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beï nvloed. SvS Design zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties
heeft, zal SvS Design de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is
overeengekomen zal SvS Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal SvS Design geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SvS Design kunnen worden
toegerekend.
Artikel 6. Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt SvS Design zich de rechten
en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door SvS Design verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SvS Design worden verveelvoudigd,
openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
7.3 SvS Design behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 8. Opzegging
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en
met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand
in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft SvS Design naast vergoeding van de gemaakte kosten
recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds
verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de
opzegging.
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1 De vorderingen van SvS Design op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende
gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan SvS Design ter kennis gekomen omstandigheden SvS
Design goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien SvS Design de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
9.2 In de hierboven genoemde gevallen is SvS Design bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van SvS Design schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan SVS Design.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal SvS Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door
de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 11. Honorarium
11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of
overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen,
gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van SvS Design, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.
Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 21 dagen na
de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim
treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de
verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 13. Gemaakte kosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen,
dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 14. Overmacht
14.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van SvS Design opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SvS Design niet mogelijk is langer duurt
dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat
geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 Indien SvS Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is SvS Design gerechtigd het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde
c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1 Op elke overeenkomst tussen SvS Design en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.